Na sjednici Skupštine Udruženja Donorska mreža u Bosni i Hercegovini, održane u Sarajevu 10.9.2020. godine,  na osnovu čl. 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH br.32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) i člana 24. Statuta  Udruženja , usvaja se

STATUT

UDRUŽENJA  DONORSKA MREŽA U BOSNI I HERCEGOVINI 

I – Osnovne odredbe

Član 1.

Udruženje Donorska mreža u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) je udruženje, koje je osnovano Zajedničkim sporazumom članova Udruženja usvojenim na Osnivačkoj skupštini Udruženja održanoj dana 06.02.2002. godine, u skladu sa  odredbama  Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Udruženje je dobrovoljna, neprofitna, nevladina organizacija ljekara i drugih građana koje  se osniva radi promoviranja doniranja organa, praćenju razvoja i dostignuća medicinskih i srodnih nauka u vezi sa doniranim organima, javnog istupanja, organzovanja stručnih sastanaka i rasprava, seminara, simpozijuma, kongresa kao i uspostavljanje saradnje i kontakata sa programima doniranja organa u drugim zemljama.

Član 3.

Udruženje  je steklo  svojstvo pravnog lica upisom u registar koje vodi Ministarstvo pravde BiH.

Član 4.

Ovim statutom, u skladu sa   članom 12. Zakona uređuje se:

 1. a) naziv udruženja, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu udruženja;
 2. b) ciljeve i djelatnosti udruženja;
 3. c) postupak za primanje i isključivanje članova;
 4. d) tijela udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanak rada;
 5. e) pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad upotrebom tih sredstava;
 6. f) način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
 7. f) javnost rada;
 8. g) postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
 9. h) opis oblika i sadržaj pečata i znaka udruženja;
 10. i) zastupanje udruženja;
 11. j) uslove i postupak za spajanje, podjela udruženja, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja; i
 12. k) postupak za raspologanje preostalom imeovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja.
 13. l) druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja.

II – Naziv i sjedište Udruženja

Član 5.

Puni naziv Udruženja je:

UDRUŽENJE DONORSKA MREŽA U BOSNI I HERCEGOVINI

UDRUGA DONORSKA MREŽA U BOSNI I HERCEGOVINI

УДРУЖЕЊЕ ДОНОРСКА МРЕЖА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Skraćeni naziv Udruženja je:

UDMBH

UDMBH

УДМБХ

Puni naziv Udruženja službeno se koristi na latinici i ćirilici.

Udruženje ima puni naziv na engleskom jeziku koji glasi: Association „Donor Network in Bosnia and Herzegovina“.

Član 6.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu. Adresa Udruženja je: Ulica  Kranjčevićeva br 21.

Član 7.

Udruženje ima svoj znak.

Znak Udruženja se sastoji od dvije prepletene zelene linije koje predstavljaju stilizovano ljudsko biće koje daruje svoj organ drugome. U desnom donjem uglu ucrtane su konture srca u crvenoj boji, a u donjoj polovini znaka natpis “darujmo nadu”.

III – Ciljevi i djelatnosti Udruženja

Član 8.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • promoviranje doniranja organa, izdavanjem donorskih kartica,
 • rad na edukaciji građanstva,  u cilju podizanja svijesti i informisanje o značenju doniranih organa,
 • kreiranje partnerskih odnosa sa organima javne vlasti, zdravstvenim institucijama i privatnim institucijama u oblasti transplantacije i farmacije,
 • kreiranje partnerskih odnosa sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama u cilju boljeg razumjevanja, edukacije i promocije doniranja organa,
 • provođenje promotivnih kampanja u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja,
 • praćenje razvoja i dostignuća medicinskih i srodnih nauka u vezi sa doniranim organima i upoznavanja članova s tim dostignućima u cilju unapređivanja njihovih znanja i osposobljavanja,
 • zajednički rad sa svim nivoima vlasti radi stvaranja i dopune zakonskog okvira za doniranje organa,
 • razvoj saradnje sa međunarodnim institucijama i predstavnicima radi razmjene iskustava u oblasti transplantacije,
 • zajednički rad i razmjena iskustava sa medicinskim institucijama u Bosni i Hercegovini,
 • pomoć u organizovanju edukacije medicinskim radnicima iz cijele Bosne i Hercegovine iz oblasti cjelokupnog procesa doniranja organa,
 • uspostavljanje saradnje i kontakata sa programima doniranja organa iz Evrope i Svijeta
 • podrška edukaciji edukatora za propagiranje doniranja organa,
 • rad na osiguranju pružanja materijalne potpore i humanitarne pomoći osobama koje doniraju i osobama kojima se doniraju organi,
 • organizovanje  donatorskih događaja,
 • Izdavanje publikacija u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, i
 • Saradnja sa istim i sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Član 9.

Utvrđene ciljeve  i djelatnosti Udruženje ostvaruje na način određen zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

U ostvarivanju svojih ciljeva i djelatnosti  Udruženje se ne može uključivati u predizborne kampanje niti će prikupljati sredstva za kandidate ili za finansiranje političkih stranaka.

IV- Članovi Udruženja

Član 10.

Članstvo u Udruženju može biti redovno i počasno.

Osnivači su stekli  svojstvo redovnog  člana Udruženja danom registracije Udruženja.

Svojstvo  redovnog člana Udruženja mogu steći fizička lica,  državljani BiH pod uvjetima utvrđenim ovim statutom.

Članovi  Udruženje su  ljekari i drugi građani kojima je osnovni cilj promoviranje doniranja organa, koji se mogu organizovati u entitetska i kantonalna udruženja, i u sekcije, kako unutar samog udruženja, tako i u većim medicinskim centrima.

Članovi udruženja mogu postati i strani državljani koji  imaju odobren boravak u BiH, koji se bave navedenom problematikom ili su na neki način za nju vezani, ako podnesu zahtjev za prijem u članstvo i potpišu izjavu o prihvatanju ciljeva i Statuta Udruženja i kad budu primljeni u članstvo na Skupštini Udruženja.

Član 11.

Počasni član Udruženja može postati ljekar i drugi građanin Bosne i Hercegovine bez obzira na mjesto rada i boravka, koji je osobito zaslužan ili za rad Udruženja ili za praćenje razvoja i dostignuća medicinskih ili srodnih nauka.

Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva donosi   Upravni odbor Udruženja.

Predsjednik Skupštine Udruženja izdaje počasnom članu Diplomu o počasnom članstvu u pravilu.

Član 12.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Zahtjev za  redovno članstvo  u Udruženje podnosi se Udruženju, na adresu sjedišta.

Član 13.

Lica iz člana 10. st. 3. i 4. ovog Statuta podnose zahtjev za prijem u članstvo i izjavu o prihvatanju ciljeva, djelatnosti i Statuta Udruženja.

Član 14.

Odluku o prijemu novog člana Udruženja donosi Skupština Udruženja, na prijedlog člana Skupštine.

Protiv odluke Skupštine, u roku od 30 dana, može se izjaviti prigovor Skupštini čija odluka, donesena po prigovoru, je konačna.

Član 15.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • istupanjem člana
 • isključenjem člana
 • neplaćanjem godišnje članarine i
 • smrću člana.

Član 16.

Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja do 31.decembra tekuće kalendarske godine, na osnovu pismene izjave o istupanju koju dostavlja Skupštini Udruženja najkasnije tri mjeseca prije istupanja.

Kao dan prestanka članstva u slučaju istupanja i neplaćanja članarine smatrat će se 31. decembar tekuće godine.

Prestanak članstva u slučaju smrti nastupa  danom iste.

Član 17.

Član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju, ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju, ili narušava ugled Udruženja, može biti isključen iz Udruženja.

Prije donošenja odluke o iskljućenju, član Udruženja mora biti obavješten o prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Članu Udruženja se mora ostaviti razuman rok za izjašnjenje o pokrenutom postupku za  isključenje iz Udruženja.

Prijedlog za isključenje člana može podnijeti svaki član Udruženja.

Odluku o isključenju člana donosi Skupština Udruženja.

Protiv odluke Skupštine, u roku od 30 dana, može se izjaviti prigovor Skupštini Udruženja, koja će preispitati svoju odluku i čija odluka donesena po prigovoru je konačna.

Član 18.

Član Udruženja koji istupi ili koji je isključen iz Udruženja dužan je izvršiti obaveze prema Udruženju dospjele do dana prestanka članstva.

Član 19.

Skupština Udruženja može donijeti opšti akt, kojim će u skladu sa ovim statutom, bliže urediti način i postupak stupanja u članstvo i prestanak članstva.

Udruženje je dužno voditi spisak svojih članova u skladu sa članom 15.  Zakona.

Popis članova udruženјa vodi se elektronski ili na drugi odgovarajući način i sadrži:

 1. a) ime, prezime, odnosno naziv člana, s adresom prebivališta, odnosno sjedišta;
 2. b) datum pristupanja i broj pristupnice udruženja;
 3. c) vrstu članstva udruženja, u skladu sa statutom;
 4. d) datum prestanka članstva u udruženju.

Član 20.

Redovni  članovi Udruženja imaju slijedeća prava i obaveze:

 • da biraju i da budu birani u organe Udruženja
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • da budu redovno i blagovremeno obavještavani o aktivnostima Udruženja
 • da sarađuju sa ostalim članovima Udruženja
 • da čuvaju i podižu ugled Udruženja
 • da uredno plaćaju članarinu i izvršavaju druge preuzete obaveze
 • da ostvaruju druga prava i dužnosti utvrđena Statutom i opštim aktima Udruženja.

V – Organi Udruženja

Član 21.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruženja

Član 22.

Udruženje može formirati i druge organe kao što su komisije Udruženja.

Skupština udruženja

Član 23.

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja koju čine svi  redovni  članovi Udruženja.

Član 24.

Skupština Udruženja nadležna je za:

 • donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih akata određenih Statutom,
 • odlučivanje o spajanju, podjeli i prestanku rada kao i o drugim statusnim promjenama u Udruženju,
 • izbor i razrješenje članova Upravnog odbora i Predsjednika Udruženja
 • Odlučivanje o prijemu novih članova
 • razmatranje i odlučivanje o planovima i izvještajima koje podnosi Upravni odbor  Udruženja
 • Formiranje komisija i angažovanje sekretara kao i druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa, u skladu sa Statutom.

Član 25.

Skupštinu saziva  i rukovodi radom Skupštine Predsjednik  Skupštine, najmanje 15 dana prije njenog zasjedanja.

Član 26.

Predsjednik  Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje jedna trećina članova Skupštine.

Član 27.

Sjednice Skupštine Udruženja održavaju se kao redovno zasjedanje i vanredno zasjedanje.

Član 28.

Redovno zasjedanje se održava godišnje.

Vanredno zasjedanje se može zakazati samo u slijedećim slučajevima:

–      na zahtjev Predsjednika Udruženja

–      na zahtjev članova Udruženja sa najmanje jednom trećinom glasova koji predlažu sazivanje zbog:

–       isključenja člana Udruženja,

–       izmjena Statuta Udruženja, i

–       prestanka rada Udruženja.

Član 29.

Sjednice Skupštine i Upravnog odbora udruženja mogu se održavati i online, ( elektronski) na bilo koji pogodan i pouzdan način kada je onemogućeno fizičko okupljanje članova, uslijed pogoršane epidemiološke situacije  ili drugih izvanrednih okolnosti.

Pravila koja vrijede za uobičajeni način zasjedanja  Skupštine i Upravnog odbora Udruženja analogno se primjenjuju i kod sjednica iz stava 1 ovog člana.

Svaki član Udruženja, kod odlučivanja na sjednici Skupštine, ima 1 (jedan) glas.

Svaki član Udruženja, Skupštini može prisustvovati lično ili putem zastupnika, drugog člana Udruženja na osnovu pismene punomoći za zastupanje.

Jedan član Udruženja na Skupštini, pored sebe, može zastupati najviše još jednog člana Udruženja, na osnovu pismenog ovlaštenja.

Član 30.

Sjednicama Skupštine rukovodi predsjednik skupštine koji se  bira između članova   Udruženja na period od četiri godine. Mandat predsjednika Skupštine može biti obnovljen.

Skupština Udruženja ima kvorum za rad ako Skupštini prisustvuje, lično ili putem zastupnika, više od polovine ukupnog broja redovnih  članova.

Član 31.

Ako na zakazanu sjednicu Skupštine,  ne pristupi više od polovine ukupnog broja  redovnih članova Udruženja, po isteku jednog sata od vremena određenog za početak rada Skupštine, Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna najmanje jedna trećina od ukupnog broja članova Udruženja.

Skupština Udruženja odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 32.

Bliže odredbe o načinu rada Skupštine, glasanja, odlučivanja, upućivanja poziva za sjednice, vođenju zapisnika i drugim pitanjima od značaja za rad Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

UPRAVNI ODBOR

Član 33.

Upravni odbor  Udruženja ima sedam članova koje bira Skupština iz reda članova Udruženja na prijedlog predsjednika Udruženja.

Upravni odbor iz reda svojih  redovnih članova bira osobu koja će voditi zapisnike i  potpisivati odluke Upravnog odbora.

Sjednicama Upravnog odbora prisustvuje obavezno i predsjednik Udruženja.

Član 34

Ovlaštenja Upravnog odbora

 1. Priprema, zajedno sa predsjednikom Udruženja sjednice Skupštine
 2. priprema Nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
 3. provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je usvojila Skupština
 4. upravlja imovinom Udruženja i stara se o zakonitom finansijskom poslovanju
 5. podnosi godišnji i ad hoc izvještaj po potrebi o svom radu Skupštini na usvajanje
 6. bira počasne članove Udruženja
 7. odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine
 8. donosi godišnji program rada Udruženja i pravilnika o dodjeljivanju priznanja udruženja i nagrada
 9. Predlaže Skupštini kandidata za predsjednika Udruženja, iz reda članova Udruženja
 10. odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa.

Član 35.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i može biti obnovljen.

Upravni odbor se sastaje najmanje jednom tromjesečno.

Kvorum za rad Upravnog odbora čini natpolovična većina članova (četiri).

Odluke Upravnog odbora usvajaju se natpolovičnom većinom  prisutnih članova.

Predsjednik Udruženja

Član 36.

Predsjednika Udruženja bira i razrješava Skupština Udruženja većinom glasova prisutnih članova Skupštine, na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 37.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu, provodi odluke, programe i preporuke svjetske asocijacije ljekarskih udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju i Svjetske zdravstvene organizacije kao i Skupštine Udruženja a naročito:

–       priprema, sa Upravnim odborom sjednice Skupštine Udruženja

–       prati realizaciju finansijskog plana rada Udruženja, i donosi prijedloge odluka o upotrebi sredstava,

–       vrši kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja Udruženja,

–       predlaže budžet i stara se o izvršenju budžeta Udruženja,

–       priprema, zajedno sa Upravnim odborom, nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

–       provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština,

–       podnosi godišnji i periodične izvještaje o svom radu Upravnom odboru i Skupštini,

–       ostvaruje kontakte sa preduzećima (firmama), ustanovama, institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima u cilju obezbjeđjivanja sponzorstva za aktivnost Udruženja,

–        obavlja druge poslove, predviđene Statutom i aktima Udruženja.

Član 38.

U vršenju svoje nadležnosti Predsjednik Udruženja je ovlašten da vrši kontrolu svih dokumenata koji se odnose na finansijsko poslovanje, ugovora kojima Udruženje preuzima finansijske obaveze, kontrolu stanja na računima Udruženja, kontrolu periodičnih i godišnjih obračuna Udruženja.

O zakonitosti finansijskog poslavanja Udruženja i o svime radu Predsjednik Udruženja izvještava Skupštinu Udruženja najmanje jednom godišnje.

Predsjednik koordinira finansijsko izvještavanje u skladu sa aktuelnim propisima.

Član 39.

Sekretar Udruženja

Skupština Udruženja može imenovati i angažovati sekretara kad se pojavi potreba za njegovim radom, kad Udruženje bude imalo više od 10 članova.

Sekretar Udruženja osigurava realizaciju zadataka Udruženja koji su mu povjereni odlukama Skupštine i obavlja administrativne poslove za Udruženje.

Član 40.

Sekretar Udruženja sa Udruženjem zaključuje ugovor o obavljanju poslova.

Ugovor iz prethodnog stava, u ime Udruženja, zaključuje Predsjednik Udruženja nakon odobravanja od strane Skupštine.

Do imenovanja sekretara udruženja poslove sekretara će obavljati član Udruženja kojeg odredi Predsjednik Udruženja.

V – Unutrašnja organizacija Udruženja

Član 41.

U okviru Udruženja mogu se obrazovati sekcije.

Uloga sekcija je da unapređuju aktivnosti i ciljeve Udruženja na pojedinim dijelovima teritorije Bosne i Hercegovine.

Sekcije izvještavaju Skupštinu o svom radu za tekuću finansijsku godinu kvartalno.

VI – Imovina Udruženja i korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja

Član 42.

Imovinu Udruženja čine: prava, stvari i novac, koje Udruženje stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 43.

Udruženje može sticati prihode iz slijedećih izvora:

 • članarine;
 • dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, kako u gotovini tako i u imovini i uslugama;
 • ugovora sa javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima;
 • prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora;
 • prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, u skladu sa ovim Statutom.
 • drugih izvora u skladu sa važećim zakonima.

Član 44.

O sticanju prihoda, korištenju imovine i raspolaganju sredstvima Udruženja odlučuje Predsjednik Udruženja u skladu ovim Statutom i opštim aktima Udruženja koje donosi Skupština.

Član 45.

Udruženje je dužno uredno voditi poslovne knjige u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim principima i sastavljati finansijske izvještaje, saglasno važećim propisima.

Član 46.

Predsjednik Udruženja je dužan, najmanje jednom godišnje, podnijeti Skupštini Udruženja izvještaj sa podacima o imovini Udruženja, korištenju imovine, prihodima i rashodima Udruženja i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Udruženja.

Član 47.

Udruženje raspolaže svojom imovinom u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Nadzor nad finansijskim poslovanjem Udruženja vrši Skupština Udruženja.

Član 48.

Lice ovlašteno da potpisuje akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom udruženja i na finansijsko poslovanje je Predsjednik Udruženja.

Član 49.

Svaki član Udruženja ima pravo da ostvari uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju u vezi sa imovinom i finansijskim poslovanjem Udruženja.

Ostvarivanje prava iz prethodnog stava dužna je osigurati Skupština, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pismenog zahtjeva člana Udruženja.

Član 50.

Skupština Udruženja može donijeti opšte akte kojima se, u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuju pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i za nadzor nad korištenjem tih sredstava.

VII – Javnost rada

Član 51.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Član 52.

Organi Udruženja su dužni da ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.

Član 53.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama organa Udruženja i da izvještavaju o radu tih organa.

Član 54.

Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu Udruženja.

O informisanju članova Udruženja stara se Predsjednik Udruženja.

Član 55.

Izuzetno, opštim aktom koji donosi Upravni odbor može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

VIII – Statut i drugi opšti akti Udruženja

Izmjene i dopune Statuta

Član 56.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja.

Inicijativa se podnosi Skupštini, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

Član 57.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta utvrđuje Predsjednik Udruženja. Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini Udruženja, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Član 58.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština, dvotrećinskom većinom  glasova prisutnih   članova Udruženja.

Član 59.

Predsjednik Skupštine potpisuje  Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, koja se  nakon ovjere od strane Ministarstva pravde BiH smatra originalom i čuva se u arhivi Udruženja.

Opšti akti Udruženja

Član 60.

Pored Statuta, organi Udruženja mogu donositi i druge opšte akte i to:

 • odluke
 • pravilnike i
 • poslovnike.

Opšti akti Udruženja moraju biti saglasni zakonu i Statutu Udruženja.

Član 61.

Odluke, kao opšti akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opšti način uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 62.

Pravilnikom se na opšti način uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Član 63.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Udruženja u izvršavanju njihovih nadležnosti utvrđenih Statutom.

Član 64.

Orginalni primjerci opštih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

 

IX – Pečat Udruženja

Član 65.

Udruženje ima pečat, okruglog oblika, promjera 4 cm.

Uz rub pečata u gornjem polukrugu upisan je latinicom i ćirilicom puni naziv Udruženja i sjedište: Sarajevo.

U središnjem dijelu pečat sadrži znak Udruženja.

Član 66.

Ukoliko Udruženje ima više pečata, svaki pečat se označava odgovarajućim brojem. Udruženje će donijeti Pravilnik kojim se bliže uređuje način upotrebe i čuvanja pečata Udruženja.

 

X – Zastupanje Udruženja

Član 67.

Udruženje zastupa Predsjednik Udruženja.

U poslovima kojima se otuđuju ili opterećuju nepokretnosti Udruženja Predsjednik je dužan pribaviti prethodnu saglasnost Skupštine Udruženja.

Član 68.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsjednik Udruženja može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

 

XI – Statusne promjene

Spajanje, podjela i prestanak rada Udruženja

Član 70.

Udruženju se može spojiti sa  drugim udruženjem i Udruženje se može podijeliti na dva udruženja, u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.

Član 71.

Odluku o spajanju i podjeli  Udruženja  donosi Skupština Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja.

Odlukom iz prethodnog stava se reguliše naročito:

 • naziv Udruženja koja nastaju spajanjem ili podjelom,kao i sjedište i adresu;
 • podjela imovine, prava i obaveza:
 • imena osoba ovlaštenih za obavljanje poslova u podnošenju zahtjeva za upis prestanka rada Udruženja.

Član 72.

Odluka iz prethodnog člana Statuta smatra se usvojenom kada je na sjednici Skupštine prihvati dvije trećine  ukupnog broja članova Udruženja.

 

XII – Prestanak rada Udruženja

Član 73.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

Član 74.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno, ako Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja donese odluku o raspuštanju Udruženja.

Član 75.

Istovremeno sa odlukom o raspuštanju Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja, u skladu sa Statutom Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u podnošenju zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

Član 76.

U postupku likvidacije Udruženja iz imovine Udruženja izmiriće se sve dospjele zakonske obaveze, kao i obaveze nastale prema drugim povjeriocima Udruženja.

 

XIII – Prelazne i završne odredbe

Član 77.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na  Skupštini Udruženja, a primjenjivaće se od dana upisa promjena u Registar kod nadležnog ministarstva.

Član 78.

Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut Udruženja Br. 01-02/02 od 6.2.2002. godine.

Br. 01-02/20

Sarajevo, 10.9.2020.godine